سیستان و بلوچستان - زابل - دهانه غلامان

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--