سیستان و بلوچستان - زابل- قلعه خان ملک کیانی

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--