سیستان و بلوچستان - زابل- موزه مردم شناسی(کنسولگری سابق انگلیس)

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--