بازار وکیل

عکس:کمیسیون اماکن و ابنیه تاریخی بنیاد تاریخ و میراث فرهنگی ایران

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--