آب انبار سردار -1386

عکس: علیرضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--