قلعه صدری - تیر 1387

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--