سردرمدرسه غیاثیه ( پامنار)-1384

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--