لرستان

قلعه فلک الافلاکقلعه فلک الافلاک
بروجرد- مسجد جامع(مسجد عتیق)-مهر1387(بروجرد - مسجد جامع(مسجد عتیق
بروجرد - امامزاده جعفر- 1387بروجرد - امامزاده جعفر- 1387
خرم آباد - پل شاپوری - 1387خرم آباد - پل شاپوری- 1387