بروجرد- مسجد جامع(مسجد عتیق)-مهر1387

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--