مازندران

ساری - شاطر گنبد - 1386ساری- شاطرگنبد - 1386
مسجد شاه عباسی - فرح آباد1383مسجد شاه عباسی- فرح آباد
سوادکوه - برج لاجیم-1383سوادکوه - برج لاجیم
مرزن آباد - روستای کندلوس-1383مرزن آباد - روستای کندلوس
آمل - بقعه ناصرالحق-1393آمل - بقعه ناصرالحق
بهشهر - بقعه امیر شمس الدین و امیرکمال الدینبهشهر - بقعه امیر شمس الدین و امیرکمال الدین
بقعه متبرکه دوتن از سادات بابلکانیبقعه متبرکه دوتن از سادات بابلکانی
بهشهر - باغ ایرانی - عباس آبادبهشهر - باغ ایرانی - عباس آباد
بهشهر- مجموعه کاخ عباس آبادبهشهر- مجموعه کاخ عباس آباد
ساری - سلیمان درهساری - سلیمان دره
کلاردشتکلاردشت
نمک آبرودنمک آبرود