بقعه متبرکه دوتن از سادات بابلکانی

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--