بهشهر - بقعه امیر شمس الدین و امیرکمال الدین

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--