مسجد شاه عباسی - فرح آباد1383

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--