1389

زنجان - نشست استان سال - 1389نشست استان
صنعتی شدن و بهره وری صنایعصنعتی شدن و بهره وری صنایع
معماری برای صنایع معماری برای صنایع