بندر خمیر - برج قلعه - 1386

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--