جزیره قشم - دستکنده های خوربس

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--