جزیره قشم - غارهای خربس-1379

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--