همدان

در راستاى معرفى استان همدان به عنوان استان سال 1390 و به منظور معرفى و انتشار تصاوير معمارى معاصر و اماكن باستانى استان هاى ايران، انجمن مفاخر معمارى ايران قصد دارد با همكارى تمامى كسانى كه در اين زمينه فعاليت دارند، تصاوير معمارى و اماكن باستانى را جمع آورى كرده و در دسترس علاقه مندان و پژوهشگران قرار دهد.

بدين منظور، از علاقمندان دعوت بعمل مى آيد آثار عكاسى خود را از طریق وب سايت انجمن مفاخر معمارى ايران در دسترس علاقمندان و پژوهشگران قراردهند.

آرامگاه بوعلی سیناآرامگاه بوعلی سینا
گنبد علویانگنبد علویان
آرامگاه بابا طاهرآرامگاه باباطاهر
رزن - روستای درجزین - امامزاده اظهر بن علی (ع)رزن - روستای درجزین
روستای وفرجین- امامزاده کوه (امامزاده محسن)-1383روستای وفرجین - امامزاده کوه
روستای ورکانه - 1383روستای ورکانه
گنبد علویان - 1383گنبد علویان 1
رزن - روستای ینگی قلعه - امامزاده هود-1383رزن - روستای ینگی قلعه - امامزاده هود
منظر شهری همدان - 1380منظر شهری همدان
باغ نظری- بانک شاهی-1386باغ نظری- بانک شاهی
برج قربان-1386برج قربان
تپه هگمتانه - کلیسای انجلی-1386تپه هگمتانه - کلیسای انجلی
تپه هگمتانه - کلیسای گریگوری-1386تپه هگمتانه - کلیسای گریگوری
رزن - روستای بابانظر-1386رزن - روستای بابانظر
روستای آبشنه -پل آبشنه-1386روستای آبشنه -پل آبشنه
روستای پل شکسته-1386روستای پل شکسته
مسجد قلعه - روستای شورین-1386مسجد قلعه - روستای شورین
تپه هگمتانه-1386تپه هگمتانه
روستای سیمین ابرو - 1384روستای سیمین ابرو
فامنین - روستای ازناو-1386فامنین - روستای ازناو
12