چهارمحال وبختیاری

شهرکرد - سامان-1383شهرکرد - سامان
سامان - آستان بابا پیراحمد-1383سامان - آستان بابا پیراحمد
شهرکرد - مسجد جامع خان-1383شهرکرد - مسجد جامع خان
شهرکرد - قلعه چالشتر-1394,1383شهرکرد - قلعه چالشتر
شهرکرد- چالشتر - منزل ستوده-1394شهرکرد- چالشتر - منزل ستوده
چلگرد- تونل کوهرنگ-1394چلگرد - تونل کوهرنگ
چلگرد - بختیاری ها-1394چلگرد - بختیاری ها
چلگرد - آبشار شیخ علیخان-1394چلگرد - آبشار شیخ علیخان
چلگرد - چشمه دیمه-1394چلگرد - چشمه دیمه
سامان - پل زمان خان-1394سامان - پل زمان خان