شهرکرد- چالشتر - منزل ستوده-1394

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--