سنندج - روستای صلوات آباد-1386

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--