مریوان - روستای نوکل-1380

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--