کرمانشاه

کنگاور- معبد آناهیتا-1386کنگاور- معبد آناهیتا
ماهیدشت - کاروانسرای عباسی-1386ماهیدشت - کاروانسرای عباسی
هجیجهجیج
بیستونبیستون
روستای پالنگانروستای پالنگان