کرمان

فهرجفهرج
جیرفت - تپه باستانی کنار صندل-1393جیرفت - تپه باستانی کنار صندل
جیرفت - شهر دقیانوس-1393جیرفت - شهر دقیانوس
راین - ارگ راین -1393راین - ارگ راین
شهداد- تپه های نبکا-1393شهداد- تپه های نبکا
ماهان - باغ شاهزاده-1393ماهان - باغ شاهزاده
باغ هرندی - موزه باستان شناسی(جیرفت و شهداد)-1393باغ هرندی - موزه باستان شناسی
ماهان- مرقد شاه نعمت اله ولی-1393ماهان- مرقد شاه نعمت اله ولی
بم - ارگ بم-1393بم - ارگ بم
بم - روستای ابارق-1393بم - روستای ابارق
شهداد - کلوت ها-1393شهداد - کلوت ها
بردسیر- ارگ بردسیر-1393بردسیر- ارگ بردسیر
بردسیر- برج و خانه بهادر الملک-1393بردسیر- برج و خانه بهادر الملک
بردسیر- روستای نگار - منار مسجد جامع-1393بردسیر- روستای نگار - منار مسجد جامع
مجموعه گنجعلیخان-1393مجموعه گنجعلیخان
موزه و آتشکده زرتشتیان -1393موزه و آتشکده زرتشتیان
یخدان - مؤیدی-1393یخدان - مؤیدی
شهربابک-میمندشهربابک- میمند
میمند-1351میمند
تخت درگاه قلی بیگتخت درگاه قلی بیگ
قلعه دخترقلعه دختر
گنبد جبلیهگنبد جبلیه
ماهانماهان
مجموعه ابراهیم خانمجموعه ابراهیم خان
میامیمیامی
گنبد مشتاقیهگنبد مشتاقیه