بردسیر- روستای نگار - منار مسجد جامع-1393

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--