کهکیلویه و بویراحمد

قلعه رئیسی- آبشار کمردوغقلعه رئیسی- آبشار کمردوغ
دنا - کاکان - روستای حمزه خانیدنا - کاکان - روستای حمزه خانی
سی سخت - دریاچه کوه گلسی سخت - دریاچه کوه گل