گزارش تصویری از جشن ها، همایش ها و برنامه های فرهنگی

جشنواره باغ ایرانی - افتتاحیه - مورخ 22 خرداد 1390افتتاحیه باغ ایرانی
جشنواره باغ ایرانی (اختتامیه) - مورخ 25 خرداد 1390اختتامیه باغ ایرانی
جشن ثبت جهانی باغ ايرانی، مورخ 5 مرداد 1390 ثبت جهانی باغ ايرانی
جشن نکوداشت تهران - روز نخستنکوداشت تهران 1
جشن نکوداشت تهران - روز دومنکوداشت تهران 2
جشن نکوداشت تهران - روز سومنکوداشت تهران 3
بازدید از مکان های فرهنگی تهران - 27 مهربازدید از مکان های فرهنگی تهران
دومین دوره جایزه کتاب معماری و شهرسازیجایزه کتاب معماری و شهرسازی
بزرگداشت داوید اوشاناداوید اوشانا
رونمايی كتاب انديشه معماران معاصر ايرانانديشه معماران معاصر ايران
اهداء جوايز دوسالانه كتاب معماری و شهرسازیدوسالانه كتاب معماری و شهرسازی
هم اندیشی تجليل از خبرنگارانتجليل از خبرنگاران
گرامیداشت روز ملی معمار گرامیداشت روز ملی معمار
دومین جشنواره باغ ایرانی - روز نخستدومین جشنواره باغ ایرانی - روز نخست
دومین جشنواره باغ ایرانی - روز دومدومین جشنواره باغ ایرانی - روز دوم
جشن تهرانجشن تهران
اهدای جوایز مسابقه طراحی شعب بانک کارآفریناهدای جوایز مسابقه بانک کارآفرین
جشنواره باغ ایرانیجشنواره باغ ایرانی
نخستین جشنواره معماران جوان-1379نخستین جشنواره معماران جوان
جشن تهران - روز دومجشن تهران-روز دوم
جشن تهران - روز سومجشن تهران - روز سوم
جشن باغ ایرانی 1جشن باغ ایرانی 1
جشن باغ ایرانی2جشن باغ ایرانی2
بزرگداشت استاد پیرنیابزرگداشت استاد پیرنیا
هم اندیشی منظر تاریخیمنظر تاریخی
تقدیر از خبرنگارانتقدیر از خبرنگاران
نقد همایشنقد همایش
فضا در شعر فارسیفضا در شعر فارسی
ملایرملایر
بازدید فنی جمعی از مهندسان و هنرمندانبازدید فنی جمعی از مهندسان و هنرمندان
تهران - رونمایی کتاب معماران ایران -1386رونمایی کتاب معماران ایران
موسسه تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی اندیشه معمار-1393موسسه تاریخ شفاهی
هیئت امناء انجمن مفاخر معماری ایران - تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی -تابستان 82-83هیئت امناء انجمن مفاخر معماری ایران - تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی
یادبود دکتر منوچهر مزینی-تهران - واحد علوم تحقیقات - دانشگاه آزاد اسلامی - بهمن 1388یادبود دکتر منوچهر مزینی
آثار برتر نهمین جایزه معماری میرمیرانآثار برتر نهمین جایزه معماری میرمیران
شرکت کنندگان در هم اندیشی انجمنشرکت کنندگان درهم اندیشی انجمن
مراسم درگذشت استاد مرتضی ممیزمراسم درگذشت استاد مرتضی ممیز
دیدار با سیحوندیدار با سیحون
تاریخ شفاهی دانشکده معماری و شهرسازی-شهید بهشتیتاریخ شفاهی دانشکده معماری و شهرسازی-شهید بهشتی
تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی- نشست هفتمتاریخ شفاهی معماری و شهرسازی- نشست هفتم
تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی- نشست هشتمتاریخ شفاهی معماری و شهرسازی- نشست هشتم
تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی- نشست نهمتاریخ شفاهی معماری و شهرسازی- نشست نهم
تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی- نشست دهمتاریخ شفاهی معماری و شهرسازی- نشست دهم
دومین جلسه فراخوان دانشجوییدومین جلسه فراخوان دانشجویی
روز درختکاری 15اسفند 1394 با همکاری شورای شهرتهران و انجمن مفاخر معماری ایرانروز درختکاری