بازدید از مکان های فرهنگی تهران - 27 مهر

گزارش تصویری از تور بازدید هنرمندان و اصحاب رسانه را از اماکن جدید فرهنگی و هنری پایتخت به همت خانه ی هنرمندان ایران با همکاری شرکت توسعه ی فضاهای فرهنگی شهرداری تهران.

بازدید از مجموعه های فرهنگی و هنری خاوران، مجموعه ی آیینی نمایشی صبا و باغ موزه ی قصر. مورخ پنجشنبه 27 مهرماه 1391.

 

تهران-1تهران-1
تهران-2تهران-2
تهران-3تهران-3
تهران-4تهران-4
تهران-5تهران-5
تهران-6تهران-6
تهران-7تهران-7
تهران-8تهران-8
تهران-9تهران-9
تهران-10تهران-10
تهران-11تهران-11
تهران-12تهران-12
تهران-13تهران-13
تهران-14تهران-14
تهران-15تهران-15
تهران-16تهران-16
تهران-17تهران-17
تهران-18تهران-18
تهران-19تهران-19
تهران-20تهران-20
تهران-21تهران-21
تهران-22تهران-22
تهران-23تهران-23
تهران-24تهران-24
تهران-25تهران-25
تهران-26تهران-26
تهران-27تهران-27
تهران-28تهران-28
تهران-29تهران-29
تهران-30تهران-30
تهران-31تهران-31
تهران-32تهران-32
تهران-34تهران-34
تهران-35تهران-35
تهران-36تهران-36
تهران-37تهران-37
تهران-38تهران-38
تهران-39تهران-39
تهران-40تهران-40