جشن نکوداشت تهران - روز دوم

برنامه های روز دوم - یک شنبه 30 مهر 1391

  • ساعت 13-10 : سخنرانی پیرامون منظر ذهنی تهران ، تهران تغزلی / مسئول: آقای مهندس حبیب اله شیبانی
  • ساعت 14-13 : نماز و ناهار
  • ساعت 16/30-14 : جشنواره مستند تهران
  • ساعت 17-16/30 : پذیرایی
  • ساعت 20-17 : سخنرانی پیرامون جامعه ی تهرانی / مسئول: خانم دکتر گیتی اعتماد

 

نکوداشت تهران-1نکوداشت تهران-1
نکوداشت تهران-2نکوداشت تهران-2
نکوداشت تهران-3نکوداشت تهران-3
نکوداشت تهران-4نکوداشت تهران-4
نکوداشت تهران-5نکوداشت تهران-5
نکوداشت تهران-6نکوداشت تهران-6
نکوداشت تهران-7نکوداشت تهران-7
نکوداشت تهران-8نکوداشت تهران-8
نکوداشت تهران-9نکوداشت تهران-9
نکوداشت تهران-10نکوداشت تهران-10
نکوداشت تهران-11نکوداشت تهران-11
نکوداشت تهران-12نکوداشت تهران-12
نکوداشت تهران-13نکوداشت تهران-13
نکوداشت تهران-14نکوداشت تهران-14
نکوداشت تهران-15نکوداشت تهران-15
نکوداشت تهران-16نکوداشت تهران-16
نکوداشت تهران-17نکوداشت تهران-17