جشن نکوداشت تهران - روز سوم

برنامه های روز سوم - دوشنبه اول آبان 1391 - روز تهران

  • ساعت 16/30-14 : سخنرانی پیرامون باغ ایرانی در تهران / مسئول آقای مهندس فریبرز جبارنیا
  • ساعت 17-16/30 : پذیرایی
  • ساعت 20-17 : سخنرانی پیرامون طبیعت تهران / مسئول: آقای دکتر رضا بهبهانی
  • ساعت 20/30-20 : اختتامیه
نکوداشت تهران-1نکوداشت تهران-1
نکوداشت تهران-2نکوداشت تهران-2
نکوداشت تهران-3نکوداشت تهران-3
نکوداشت تهران-4نکوداشت تهران-4
نکوداشت تهران-5نکوداشت تهران-5
نکوداشت تهران-6نکوداشت تهران-6
نکوداشت تهران-7نکوداشت تهران-7
نکوداشت تهران-8نکوداشت تهران-8
نکوداشت تهران-9نکوداشت تهران-9
نکوداشت تهران-10نکوداشت تهران-10
نکوداشت تهران-11نکوداشت تهران-11
نکوداشت تهران-12نکوداشت تهران-12
نکوداشت تهران-13نکوداشت تهران-13
نکوداشت تهران-14نکوداشت تهران-14
نکوداشت تهران-15نکوداشت تهران-15
نکوداشت تهران-16نکوداشت تهران-16
نکوداشت تهران-17نکوداشت تهران-17
نکوداشت تهران-18نکوداشت تهران-18
نکوداشت تهران-19نکوداشت تهران-19
نکوداشت تهران-20نکوداشت تهران-20
نکوداشت تهران-21نکوداشت تهران-21
نکوداشت تهران-22نکوداشت تهران-22
نکوداشت تهران-23نکوداشت تهران-23
نکوداشت تهران-24نکوداشت تهران-24
نکوداشت تهران-25نکوداشت تهران-25
نکوداشت تهران-26نکوداشت تهران-26
نکوداشت تهران-27نکوداشت تهران-27
نکوداشت تهران-28نکوداشت تهران-28
نکوداشت تهران-29نکوداشت تهران-29
نکوداشت تهران-30نکوداشت تهران-30
نکوداشت تهران-32نکوداشت تهران-32
نکوداشت تهران-33نکوداشت تهران-33
نکوداشت تهران-34نکوداشت تهران-34
نکوداشت تهران-35نکوداشت تهران-35
نکوداشت تهران-36نکوداشت تهران-36
نکوداشت تهران-37نکوداشت تهران-37
نکوداشت تهران-38نکوداشت تهران-38