آق قلا- پل صفوی آق قلا-1383

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--