علی آباد - رباط سفید-1387

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--