گالی کش- آبشار روستای لووه

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--