گیلان

روستای داماش و گل سوسن چلچراغروستای داماش و گل سوسن چلچراغ
طبیعت جاده اسالم به خلخالطبیعت جاده اسالم به خلخال
طبیعت بهاری ماسالطبیعت بهاری ماسال
نشاء برنج در مزارع گیلاننشاء برنج در مزارع گیلان
طبیعت بهاری روستای سوباتان در غرب تالشطبیعت بهاری روستای سوباتان در غرب تالش
تی تی کاروانسرا در سیاهکلتی تی کاروانسرا در سیاهکل
خانه آوانسیان در رشتخانه آوانسیان در رشت
خانه میرزا کوچک خان جنگلیخانه میرزا کوچک خان جنگلی
دبستان روستای شاد میلرزاندبستان روستای شاد میلرزان
برگ سبز چای از چینش تا فرآوریبرگ سبز چای از چینش تا فرآوری
ماسولهماسوله
لاهیجانلاهیجان
زنان و اشتغالمادری فداکار
برداشت گل گاوزبان در روستای چملر آستارابرداشت گل گاوزبان در روستای چملر آستارا
گیلان در قاب تصویرگیلان در قاب تصویر
نخستین جشنواره دشت شقایق تالشنخستین جشنواره دشت شقایق تالش
روستای انبوه - رودبارروستای انبوه-رودبار
آستارا-خرداد 1355آستارا
لاهیجان - بقعه شیخ زاهد گیلانی-1383لاهیجان - بقعه شیخ زاهد گیلانی
لاهیجان - بافت قدیمی شهر-1383لاهیجان - بافت قدیمی شهر
شفت - امامزاده ابراهیم-1383شفت - امامزاده ابراهیم
ساحل و بندر-1355ساحل و بندر
لاهیجان - شیخ زاهد گیلانی-1351لاهیجان - شیخ زاهد گیلانی