بوستان شاه ابوالقاسم-1378

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--