معاونت پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی برگزار می کند:

سخنرانی دکتر افشار نادری هم زمان با روز معمار

 

Rooze -memar -hafteye -esfahan -1

 

به نقل از وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/سخنرانی-دکتر-افشار-نادری-در-روز-معمار/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/11074