1052 ه . ق (1020 ه . ق) نام اثر: مسجد گوهرشاد مشهد ثبت تاریخی 140 مسجد و ایوان گوهرشاد از زیباترین ابنیه تاریخی قرن نهم هجری قمری ایران است. بانی آن گوهرشاد زوجه شاهرخ تیموری بوده، این مسجد به سبک چهار ایوانی است که در طرفین ایوان اصلی آن دو مناره کاشیکاری جای گرفته است.

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/مقالات-معماری-و-شهرسازی/خصوصيات-نظم-دهنده-سكوت/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/1450