نقش دستگاههای نظارتی

معماری و شهرسازی هر جامعه بارزترین شكل نشان دادن وضع جامعه است كه اگر اصول رعایت نشود در مجموعه جامعه و اندیشه باوری وجود دارد كه همه چیز دچار آشفتگی دارد. چرا كه ما امروزه دنبال رفع مشكل ظاهری هستیم. معماری ایرانی كه در دوره اسلام شكل می گرفت در ساخت و سازهای كنونی ما وجود ندارد. در درجه اول خود مسوولان به این باور برسند كه ساخت و سازها هویت خود را از دست داده اند و در مرحله بعد به صحبت ها، اندیشه ها و آموزه های متخصصان بیشتر توجه كنند و آنها را به كار گیرند حتی در زمینه ساخت و سازها امروز نقش متخصصان بسیار كمرنگ نشان داده می شود.

متاسفانه وضع به شكلی شده كه متخصصان باید چشم به دست غیرمتخصصان بدوزند. در حالی از هویت معماری و شهرسازی صحبت می كنیم كه این هویت به دست افراد غیرمتخصص شكل می گیرد. به جرات می توان گفت در صد سال اخیر افرادی كه در عرصه ساخت و ساز فعالیت كرده اند همه از قشر غیرمتخصص جامعه بوده اند. در برخی بافت ها می بینید كه به ناهنجاری های اجتماعی دامن زده می شود. در چند سال اخیر در زمینه معماری و ساخت اصولی پیشرفتی نداشته ایم درحالی كه باید معمار را قبول داشته باشیم و بعد آموزش های لازم داشته باشیم و قوانین را درست بنیان بگذاریم.

وقتی از برنامه ریزی شهری سخن می گوییم معماری كه از عناصر مهم آن به شمار می آید ، در واقع هویت بخش و شكل دهنده به هر شهری است. گاهی گفته می شود معماری فرهنگ جوامع را تشكیل می دهد اما باید گفت خودش نیز تاثیرپذیر از فرهنگ جامعه است و به نوعی فرهنگ ساز و فرهنگ پذیر است. لذا اگر شكل های شهرهای هر جامعه یی امروز به شمایل در آمده حاصل برآیند این دو مقوله است. اما متاسفانه در ایران طی سال های اخیر عدم توجه به معماری و اصول شهرسازی سبب شده ظاهرا شهرها از آراستگی و زیبایی چندان بهره نبرند. ما وارث ده ها سال معماری نامی و صاحب نام و صاحب سبك در جهان هستیم درحالی كه امروز متولی خاصی در زمینه معماری در كشور نداریم. یكی از مسائلی كه سبب شده شهرسازی ما با چالش مواجه شود، نبود دستگاه های نظارتی است.

سید علیرضا قهاری - روزنامه اعتماد، شماره 2215 به تاریخ 29/4/90

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/دستگاههای-نظارتی/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/2880