جشن مهرگان و باغ ایرانی

روز مهر و ماه مهر و حسن فرخ مهرگان
مهر بفزای ای نگار مهرجوی مهربان

همچو روی عاشقان بینم به زردی روی باغ

باده باید بر صبوحی همچو روی دوستان
مسعود سعد سلمان

در گاهشماری ایرانیان باستان دو فصل وجود داشته ، تابستان و زمستان که هر دو با جشن و سرور ، آغازین آنها شروع می شده است . فصل تابستان با جشن با جشن نوروز و فصل زمستان با جشن مهرگان که اولی در "اعتدال بهاری " و دومی در "اعتدال پاییزی " بوده است که طول روز و شب در هر دو اینها مساوی و معادل 12 ساعت است .

جشن مهرگان با آغاز فصل زمستان با توجه به متون یونانی جشنی بسایر سرور انگیز بوده که همه ی طبقات در آن از سرور و شادی بهره ای یکسان می برده اند و نیز بر طبق روایات (بندهش ) که خداوند آفرینش جهان را در شش هنگام به انجام رسانید " اول خلقت آسمان (اردیبهشت ) ، دوم آفریدن آب (تیرماه) و سوم آفرینش زمین (شهریور) می باشد . پنجم آفرینش جانوران (دی)و ششم آفرینش انسان (اسفند ) بود . بنابراین روایات چهارمین آفرینش در مهرماه می باشد "در این هنگام داداراورمزد از هر گونه گیاه داد " .

"آفتاب آمد دلیل آفتاب " که مهرماه و مهرگان و باغ ایرانی پیوستگی اشان ناگسستنی است . شاید به همین دلیل در برهان قاطع آمده که در جشن مهرگان " هفت خوان از میوه همچو شکر و ترنج و سیب و بهی و انار و عناب و انگور سفید و کنار با خود آورندی چه عقیده ی فارسیان آن است که در این روز هر که از هفت میوه ی مذکور بخورد و روغن بان بر بدن بمالد و گلاب بیاشامد و بر خود و دوستان بپاشد ، در آن سال از آفات و بلیات محفوظ باشد "

جز این است که باغی باید که به واسطه برهای درختان و گل ها و گیاهان آن بتوان سالی از افات و بلیات دور ماند ؟
پس باز هم گوش دل به فرمان سعد سلمان می دهیم که گفت :

مهربانی کن به جشن مهرگان و روز مهر
مهربانی به ،به روز مهر و جشن مهرگان

خوب چهر کشاورزی

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/مقالات-معماری-و-شهرسازی/مهرگان-و-باغ-ایرانی/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/3125