مهم ترین چالش های پیش روی معماران

قبل از آن که شروع به نوشتن کنم کمی با خودم خندیده ام، چرا که باز هم یاد دوران مدرسه و قصه "حجاج و دهقان" افتادم که وقتی حجاج از کوفه بیرون آمد تا در بیابان تفرج کند، دهقانی را دید با قدی خمیده گاو می راند و تخم می افشاند. از او پرسید حجاج را می شناسی؟ پیرمرد هم جواب می دهد که هرچند او را ندیده ام ولی از صفات بد او شنیده ام.و شروع می کند صفات ناپسندیده او را گفتن، که کم هم نبود مثل: ستم کار، جور پیشه، مردم آزار، و...حجاج که خوشش نیامده، باعصبانیت از او می پرسد مرا می شناسی؟ پیرمرد جواب می دهد نه.  می گوید: من حجاجم و میدانم با تو چه بکنم. پیرمرد از سر ترس می گوید ای امیر مرا می شناسی؟ می گوید نه وپیرمرد میگوید: من آنم که به سالی سه روز دیوانه شوم و امروز یکی از آن روزهاست!.

و من هم هروقت قرارست چیزی بنویسم که بوئی از نقد دارد، یاد این قصه دوران مدرسه می افتم وبه زبانی به خودم یادآوری می کنم که "امروز یکی از آن سه روزاست" تا خودم را مطمئن کنم که در نوشته هایم هیچگونه ادعایی مبنی بر درستی مدعاهایم ندارم و فقط می نویسم تا یادم باشد که هستم. به قول حبیب خراسانی:

                        از لب حضرت ایشان سخنی گفت حبیب       ور نه این دعوی بیهوده، نه در خورد من است

بزرگی می گفت: محیط زیست، یعنی جائی که سه نیاز آدمی را پاسخگو باشد. "سرپناه و آسایش، تامین غذا، و کار". به این سه مبحث که می نگریم در جای جای آن نقش معمار را می بینیم ولی آیا معمار در طراحی این واحدها که خود حکایتیست بس پیچیده، به این گستره نظری دارد؟ به جغرافیای آنها می اندیشد؟ به عملکردهای درست ویا نادرست دست پیدا می کند؟ می داند تا کجا از فن آوری های نوظهور بهره ببرد؟ کجا باید در مقابل کار فرما بایستد و توسری خور پول او نباشد؟ و آیا... و آیا... و آیا راهی که در پیش گرفته ایم، درست است که به زور می خواهیم یک اثر معماری مثل دیگر هنرهایمان،محصول جهانی باشد و به غیر عادلانه بودن آن اصلا نیندیشیم و سرنوشت معماری سرزمینمان را یکسره به دست هوا و هوس ناکجا آبادها که همین طور از چپ و راست، بر سرمان می بارد، بدهیم؟ نمی دانم. می گویند آینده مالامال از احتمالاتست ولی اکنون هم، به روشنی سرشار از بینش های تفکربرانگیز است.   برای پیش گیری از احتمالات غیر انسانی و مخرب آینده، اکنون را دریابیم.  اینچنین باد.

 خوبچهر کشاورزی

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/مقالات-معماری-و-شهرسازی/مهم-ترین-چالش-های-پیش-روی-معماران/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/38243