لزوم تشکيل نظام معماری

به مناسبت روز معمار 1391

با توجه به آنکه ظرفيت و مفاد مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به گونه ای تنظيم شده است که در ساختار سازمان نظام مهندسی ساختمان که متشکل از شش رشته فنی - مهندسی و يک رشته متفاوت معماری می باشد هيچ ساز و کاری برای اعتلای کيفيت معماری، توجه به حقوق شهروندان به عنوان بهره برداران محصولات معماری ، حفاظت از محيط زيست ، دفاع از حقوق معماران و رعايت شأن معماری به عنوان حرفه ای فرهنگی و کيفی که قابل تعريف در قالب قوانين و مقررات کمی نيست در نظر گرفته نشده است با پيشنهاد هيأت رئيسه منتخب گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی که به رغم تلاش های بسيار برای احقاق حقوق معماران نتيجه را به دليل تفوق رأی ساير رشته ها بر تصميمات اين هيأت رئيسه بی ثمر می دانند جامعه معماران استان تهران پيرو توافق حاصل آمده در اجلاس رؤسای هيأت رئيسه گروه های تخصصی معماری سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان های کشور در اصفهان در سال 1390 لزوم تشکيل نظام معماری مستقل را با اهداف زير اعلام می دارد :

 1. احياء حرفه معماری به عنوان رشته ای کيفی ، کل گرا و تعاملی
 2. تعريف ساز و کاری برای احياء شأن معمار در جامعه
 3. تعريف ساز و کاری برای حمايت از حقوق اجتماعی و صنفی معماران
 4. تشخيص صلاحيت معمار برای انجام خدمات طراحی ، نظارت و اجرا بر اساس تجربه و توانايي های عملی
 5. تعامل با جامعه از طريق حضور در مجلس ، شوراهای شهر و تعامل با سازمان های مردم نهاد
 6. تشکيل اتاق فکر و تشويق به هم انديشی
 7. تعامل با دانشگاه ها و مراکز آموزشی جهت هماهنگ نمودن مفاد آموزشی با نيازهای حرفه و ارتقاء دانش معماران
 8. فرهنگ سازی در جهت ارتقاء آگاهی مردم نسبت به معماری مناسب و حقوق شهروندان نسبت به آن
 9. تعريف معيارهايي برای توجه به انسان ، فرهنگ ، محيط زيست و اقليم در طراحی معماری
 10. تعامل سالم با ساير رشته ها و حوزه های تأثير گذار بر ساخت و ساز
 11. حفظ حق تأليف برای طرح و نظريه های معماری
 12. تثبيت جايگاه معماران در پروژه های عمرانی
 13. رسيدگی به تخلفات ، داوری و حل اختلاف در حرفه
 14. حمايت از مهندسان طراح ، ناظر و مجری در برابر مالکان و کارفرمايان
 15. تعريف مقررات و ضوابط حقوقی برای برگزاری مسابقات معماری و پی گيری اجرای صحيح طرح برنده
 16. ايجاد زمينه ارتباط و هم انديشی معماران با يکديگر
 17. ارتباط گيری با جوامع معماری در سطح بين المللی و استفاده از تجربيات آنها
 18. تدوين مجموعه مقررات ملی معماری با توجه به معيارهای کيفی و کمی
 19. استفاده از خرد جمعی و پتانسيل های اعضاء و دفاتر معماری برای تصميم گيری ها و تعيين ضوابط
 20. ايجاد فرصت های شغلی جديد برای معماران در زمينه های گوناگون آموزشی ، پژوهشی ، مديريتی ، معماری داخلی ، تکنولوژی ساخت و غيره و تدوين ساز وکارهای قانونی برای شکل گيری و حمايت از آنها
مهندس ساناز افتخار زاده

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/مقالات-معماری-و-شهرسازی/لزوم-تشکيل-نظام-معماری/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/4213