شناخت سرزمين : خليج فارس

ايران پهناور ، ايران باستاني، سرزميني است چهار فصل كه هر گوشه آن با سيمايي و مشخصاتي خاص و متمايز جلوه مي كند.
شمال كشور با آب و هوايي معتدل و پرباران و زميني سرسبز و دريايي خروشان و غرب آب و هوايي كوهستاني و سرد و برف گرفته و مرتفع با مشخصاتي خاص اقليم كوهستاني تعريف مي شود. در شرق بيابان ها و كشتزارهايي كه شهرها و روستاها در آن گسترده شده اند و ايل ها و عشاير و روستاييان در كوير و بيابان هاي سوزناك در جستجوي محل آباداني و زندگي هستند و در شمال شرق تركمانان با ويژگي هاي خاص خود به لحاظ فرهنگ و تمدن در بيابان هاي تركمن صحرا در طي سال ها با آداب و رسوم خود مي زيند. در جنوب كشور نيز آب و هواي متفاوت وجود دارد . در كناره درياي عمان و خليج فارس گستره اي خشك ، كم آب و گرم و مرطوب ديده مي شود كه مردم آن با طبيعت بي حاصل و نامهربان آن دست و پنجه نرم مي كنند. منطقه اي كه با وجود اقليم خشن آن بستر چند مجمتع زيستي باستاني غني و ثروتمند و معروف بوده است. سرزميني كه قدمت آن به قبل از ميلاد مي رسد و در دوره ساسانيان چند شهر معروف در آْن منطقه نام برده مي شود از جمله سيراف ، جزيره كيش و بسياري از بنادر ديگر كه در دوره ساسانيان به منظور گسترش امور بازگاني و دريايي و نظامي پديد آمده است.

بندر سيراف كه اكنون تبديل به افسانه اي دل انگيز شده است در زمان ساسانيان بندري قدرتمند و ثروتمند بود كه در جنوب شرقي بندر بوشهر قرار دارد . در مورد اعتلا و اوج دوباره اين بندر در دوران ديليمان در قرن چهارم در كتاب ها و اسناد زيادي اشاره شده است و مورخان به اين شهر ثروتمند و آباد با گرماي شديد و پوشش گياهي كم بسيار اشاره كرده اند . بندر سيراف بندري بين المللي بود و مركز ثروتمندترين بازرگانان مسلمان و غير مسلمان به شمار مي آمد كه گاهي اوصافي از ثروت هاي گزاف بعضي از اين بازرگانان در كتب وجود دارد . بعد از برچيده شدن حكومت ديلميان و بوجود آمدن جنگ هاي داخلي و از بين رفتن نظم و امنيت منطقه سيراف ديگر نتوانست به حيات خود ادامه دهد . از بين رفتن كناره اي ساحل سيراف و خرابي بندرگاه ها به سبب زلزله نيز عامل ديگري براي از رونق افتادن اين بندر بود به نحوي كه جزاير قشم و كيش و هرمز به عنوان بنادر بازرگاني قدرت گرفتند و حتي مورد توجه جهانگردان و استعمارگران نيز بوده اند .

در خلال تاريخ، كشف چاه هاي نفت و پيدايش صنعت نفت و نفتكش ها در گوشه اي از خليج چهره اي ديگر براي اين منطقه پديدار شد و سيماي بنادر قديمي دگرگون گشت و تعاريف جديدي براي برخي از بنادر خليج فارس بوجود آمد.
در پايان سخن ،خليج فارس كه در انتهای منطقه بين النهرين گهواره تمدن هاي كهن بشر قرار دارد بخش بزرگي از تاريخ ايران را از زمان تمدن هاي بين النهرين گرفته تا دوران هاي بزرگ پس از اسلام و تا عصر صنعتي كنوني را تشكيل مي دهد و سهمي شگرف در هويت و مليت و فرهنگ ما را داراست.

نسيم ايران منش

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/مقالات-معماری-و-شهرسازی/شناخت-سرزمين-خليج-فارس/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/4255