ترويج فضاي گفتمان با تأسيس خانه‌هاي حرفه‌اي-تخصصي/گفت و گو تيغ برخورد راديکال را کند مي‌کند

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-انجمن/ترويج-فضاي-گفتمان-با-تأسيس-خانه‌هاي-حرفه‌اي-تخصصيگفت-و-گو-تيغ-برخورد-راديکال-را-کند-مي‌کند/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/44872