نام خلیج فارس در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت برسد

انجمن مفاخر معماری ایران با ارسال نامه هایی به نهادهای مختلف اجرایی خواستار ثبت نام خلیج فارس در فهرست معنوی کشور شد.

خبرگزاری میراث فرهنگی - فرهنگ و هنر- انجمن مفاخر معماری ایران با ارسال نامه هایی به نهادهای مختلف اجرایی خواستار ثبت نام خلیج فارس در فهرست میراث معنوی کشور شد.

در این نامه آمده است: دنیای تبلیغاتی و رسانه های غربی با سالهاست درصددند تا باور ایرانیان در داشتن ارزشهای متعالی فرهنگی، تشکیک شده و این سرزمین را فااقد تمدن و پیشینه ای مهم، قلمداد کنند.

سرعت گسترش این تبالیغات هرگونه تلاش برای خنثی سازی تحریف گسترده تاریخ را سلب کرده و انگیزه های مردمی در مقابه با آن منفعل و تشعیف شده است، اگر چه از بار مسئولیت متولیان فرهنگی کشور و مدیران جامعه نمی کاهد.

چنانچه امروز ما سخنی برای گفت و گو در مجامع جهانی داشته باشیم، در درجه نخست ارایه میراث معنوی و دیدگاه های فرهنگی ماست، در حال حاضر غالب این میراث متعالی به نام های غیر در جهان مشهور است و ارتباط  آن با ایران کتمان می شود. نام خلیج فارس و اصالت تاریخی آن از جماله گنجینه های گرانقدر این تمدن می باشد که دنیای امروز تحت تاثیر القائات و هجه تبلیغی، از آن صرفنظر کرده و به نام های مجعول و مجهول بیشتر توجه دارد.

انجمن مفاخر معماری ایران بر این باور است که تلاش های گسترده در سطح جهانی می تواند جایگاه و نام خلیج فارس را مستمر و مستحکم نماید این امر باید همزمان در داخل کشور نیز آغاز شود.

این انجمن تقاضا دارد، نامگذاری و ثبت خلیج فارس در آثار و عناصر ملی در حوزه مسئولیت نهادهای مرتبط قرار دارد (نظیر پروژه های عمرانی، خانه سازی، مراکز آموزشی و فرهنگی و اقتصادی، مراجع گردشگری، اماکن عمومی و گذرگاه و ...) و لازم است این نهادها اقداماتی را برای حفظ و صیانت از این میراث ملی و معنوی انجام دهند.

منبع: خبرگزاری میراث فرهنگی-اردیبهشت 1386

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-انجمن/نام-خلیج-فارس-در-فهرست-میراث-معنوی-کشور-به-ثبت-برسد/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/47658