برنامه حوزه تمدنی کارون به علت اشکال فنی به زمان دیگری موکول شد

 

برنامه نشست هم اندیشی حوزه تمدنی کارون به علت اشکال فنی به زمان دیگری موکول شد .

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-انجمن/برنامه-حوزه-تمدنی-کارون-به-علت-اشکال-فنی-به-زمان-دیگری-موکول-شد/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/56513