مصدق گفت: این انتخابات، کاملا آزاد خواهد بود و رای‌دهندگان باید با در نظر گرفتن وجدان و منافع ملی (وطن) هرکس را که مایلند و به شایستگی و درستی او اطمینان دارند انتخاب کنند و تحت نفوذ و تلقین هیچ‌کس نباید باشند جز اراده و خواست خودشان و فلسفه دادن رای مخفی هم همین است.مصدق در این نطق تاریخی عنوان کرد: شما با ورقه‌ای که به صندوق می‌اندازید برای دو سال سرنوشت خود و کشور را در اختیار وکیل خویش می‌گذارید، بنابراین باید قبلا این فرد یا افراد را بشناسید که امانتدار باشند.وطن امانتی است که شما به‌دست ایشان می‌سپارید. وظیفه دولت در جریان انتخابات تنها این است که از صندوق‌ها محافظت شود و آرای شما محفوظ بماند و خوانده شود و روز رای‌گیری آرامش و امنیت برقرار باشد. از سر و صدا‌ها در جریان مبارزات انتخاباتی واهمه نکنید که دموکراسی همین است، همان‌طور که نباید از قهر و آشتی‌های نمایندگان و اظهارات تند و تیزشان در مجالس نگران شوید که اینها هم از جزئیات دموکراسی هستند و از آن جدا نیستند. مصدق با تاکید به مردم گفت: باید توجه داشته باشید با کارهایی که شده است، وطن ما ایران اینک زیر ذره‌بین جهانیان قرار دارد، باید رشد سیاسی و فرهنگی خود را در این انتخابات آزاد به ثبوت برسانید تا سلطه‌گران در اراده و رشد شما منفذی نیابند تا دوباره از آنجا وارد شوند و رخنه خود را شروع کنند که اخراج مجددشان نیاز به زحمت و مرارت فراوان و صرف وقت دارد.