گفته ها

 


سبب اين همه قيل و قال و داد و فرياد، عدم قانون و فقدان اسباب تربيت از سد مکاتب و ضعف معارف است. ايران ضعيف شد از وقتي که دست قوي قلم ارباب بصيرت را شکستند و از روي خيالات فاسده، دانشمندان را محو و طريق دادخواهي را سد نمودند.
    منبع: مراغه اي، زين العابدين(۱۳۶۴) سياحت نامه ابراهيم بيک، به نقل از ممالک محروسه
    
 برگرفته از دنیای اقتصاد 

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/گفته-ها-(2)/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/60241