۲۲ شهریور ۱۳۲۶: کابینه چهارم احمد قوام

۶ دی ۱۳۲۶: کابینه سوم ابراهیم حکیمی

یکم تیر ۱۳۲۷: کابینه نخست عبدالحسین هژیر

۳۰ آبان ۱۳۲۷: کابینه چهارم محمد ساعد.

 همچنین حدود ۹۰ قانون در مجلس به تصویب رسید.

به نوشته یرواند آبراهامیان نمایندگان دوره پانزدهم در ۳فراکسیون اصلی شکل گرفتند:

فراکسیون دموکرات با نزدیک به ۸۰ کرسی که پس از مدتی، به دو فراکسیون تقسیم شد. یک فراکسیون به رهبری ملک‌الشعرای بهار شامل حدود ۴۵ نماینده و فراکسیون دیگر به رهبری سردار فاخر شامل حدود ۳۰ نفر بودند.

فراکسیون اتحاد ملی شامل ۳۵ نماینده

فراکسیون ملی شامل ۲۵ نماینده

البته عاقلی از ۶ فراکسیون نام برده‌است که شامل فراکسیون‌های اتحاد ملی، ملی، آزادی، اتفاق، دموکرات ایران و ترقی بودند.