اگر کسانی چون طالبوف و ملکم‌خان را جزو جریان فکری مشروطه و آزادی‌خواهی بدانیم کسانی چون جهانگیرخان صوراسرافیل، شیخ‌محمد خیابانی و فرخی یزدی نمایندگان رسانه‌ای آن هستند. یزدی، سردبیر روزنامه توفان بود. او همچنین در دوره هفتم مجلس شورای ملی از طرف مردم یزد به‌عنوان نماینده وارد مجلس شد.