او در تبریز از نزدیک شاهد پاره‌ای از تحرکات مشروطه‌خواهان بود و از آن زمان رابطه مطلوبی با این جمعیت نداشت.مرگ ناصرالدین‌شاه و به قدرت رسیدن مظفرالدین شاه، جایگاه عین‌الدوله را نیز در سلسله مراتب قدرت ارتقا داد و ابتدا حاکم تهران، سپس وزیر داخله و در نهایت صدراعظم شد. اما به سبب ظلمی که به مردم روا داشته بود، مدتی بعد معزول شد.پس از مرگ مظفرالدین‌شاه و در جریان جنبش مشروطه محمدعلی شاه او را برای سرکوب قیام تبریز مامور کرد اما نیروهای دولتی از مشروطه‌خواهان شکست خوردند و عبدالمجیدمیرزا در ۲۲ مهر ۱۲۸۷ عزل شد. او تا پایان سلطنت قاجار چندبار دیگر به سمت‌های دولتی دست پیدا کرد و اگرچه از سوی مشروطه‌خواهان شخصیتی منفور بود اما هیچ‌گاه به سوی بیگانگان متمایل نشد و به هیچ سفارتخانه‌ای پناه نبرد.